د معلوماتي تکنالوجی اړونده ليکنې.په ځانګړي ډول د ساینس او نوي تکنالوجی په اړه.