طبي لیکنې هغه لیکنې دي چې د طب او روغتیا په اړوند لیکنې و لري