لیکونکی: پوهاند ګل محمد جنت زی

د رياضي له مخې د قرآن کريم د ترتيب اعجاز

دوهمه برخه

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published.