لیکونکی: پوهاند ګل محمد جنت زی

د رياضي له مخې د قرآن کريم د ترتيب اعجاز

لومړی برخه

قرآن کريم د الله (ج) له لوري په نازل شویو آسماني کتابونو کې يوازنی وروستنی او بشپړ کتاب دی چې د هر ډول تغیراتو او لاس وهنې څخه په سمه توګه پاتې شوی دی .يعنې تر ننه پورې د لفظ ، معنې او ترتيب په لحاظ يې تغیر نه دی موندلی او نه موندلی شي، دا ځکه چې الله (ج) په صراحت سره په قرآن کريم کې فرمایلي دي چې دقرآن کريم د ساتنې او د یوه نسل څخه بل نسل ته د هغې د انتقال مسؤليت زما په غاړه دی چې حتی حضرت محمد (ص) ته هم د يوه ټکي په کچه د کموالي او ډېروالي حق نه وو ورکړل شوی .

دا چې په نني عصر کې قرآن شریف کمپيوټرایز شوی او ورڅخه پوښتنه شوي ده چې که انسان د قرآن شريف په شان د کتاب جوړول و غواړي څو ځله په کوښښ کولو دا کار ممکن دی ؟. کمپيوټر په ځواب کې ويلي دي چې

۲۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

ځلې . یعنې 26224  ځلې باید هحه وشي چې دا د 8.300007965518 کالونو سره سمون خوري په هغه صورت کې چې د کمپيوټر د هر ځل له پاره کم ترين وخت يوه ثانيه حساب کړل شي .

الله (ج) هم په دې اړه داسې فرمایلي دي :

ترجمه: اې رسوله ! ووایه که انسانان او پيریان ددې له پاره راټول شي چې د قرآن په څېر يو کتاب ترتیب کړي هېڅکله یې نه شي برابرولی. سره له دې چې يو تر بله سره مرستندویان شي .په دې ځای کې اول ستاسې توجه د قرآن کريم په ترتيب کې هغې اعجاز ته را اړوم کوم چې د هغې په ترتيب کې د رياضي څخه کار اخیستل شوی دی .

په قرآن کریم کې د ۱۹  شمېرې اړیکه( علیها تسعتَه عشر) سوره مدثر(۳۰) آیت.

په دې رابطه نور څه نه وایم  په اړه يې د شېخ زاید بو هنتون د دویم کال لومړی او دوهمه ګنه علمي مجلې ته مراجعه کولی شی .

بل دا چې په قرآن شریف کې ټول ۱۱۴ سورتونه دي چې هر سورت يې د دوو مرکبو سره اړیکه لري ، یوه مرکبه یې د سورت شماره او بله مرکبه یې د اړوند سورت د آیتونو شمېر راښيي چې په لاندې جدول کې د نمونې په ډول هغه ليدلی شی .

د سورت شماره

د سورت نوم

د آیتونو شمېر

 

1

الفاتحه 7

2

البقره

286

3 آل عمران

200

4

النساء 176

5

المائده

120

6

الا نعام

165

7

الاعراف

206

8 الانفال

75

.

.

.

111

تبت 5

112

الاخلاص 4
113 الفلق

5

114 الناس

6

په دې ځای کې تاسې ټول په ظاهره توګه  وینئ چې د سورت د آیتونو د شمېر او د سورت د ترتیب د شمارې تر منځ هېڅ اړیکه نه لیدل کيږي، ولې که په غور او ریاضیکي تحلیل سره ورته ځېر شو په نتیجه کې د قرآن شریف د سورتونو او آیتونو په ترتیب کې يو خاص ریاضيکي نظم او ترتیب وجود لري .

ددې له پاره چې د قرآن شريف د ترتيب په اعجاز باندې ښه پوه شوي وو نو لاندې مفهومونه چې په راتلونکي کې ورڅخه استفاده کيزي په نظر کې نیسو :

طاق شمېره : هغه شمېره ده چې2n-1  شکل لري په داسې حال کې چېn يو طبعي عدد وي. لکه1,3,5,7,9,11,,…. .

جفت شمېره: هغه شمېره ده چې د 2n شکل لري په داسې حال کې چې n يو طبعي عدد وي . لکه

 2,4,6,8,10,12,14, ….

متجانس سورتونه : هغه سورتونه بولو چې د هغې مرکبې(د سورت د ترتيب شماره او د هغې د آیتونو شمېر دواړه جفت او يا دواړه طاق وي) متجانس حالت ولري .

غیرمتجانس سورتونه : هغه سورتونه بولو چې د هغې مرکبې(د سورت د ترتيب شماره او د هغې د آیتونو شمېريو جفت او بل طاق وي)  غیرمتجانس حالت ولري .

څرنګه چې د قرآن شريف د 114 سورتونو سټ په دوو سټونو د طاق او جفت شمېر آیتونو د لرلو په نظر کې نیولو سره جدا شوی دی ،او په لاندې جدولونو کې هر يو سټ ګوښی ګوښی ليدلی شئ :

الف : هغه سورتونه چې د آیتونو شمېر يې طاق وي شمېر يې54 دی .لکه

دسورت شماره

د سورت نوم

د آیتونو شمېر

الفاتحه

7

الانعام

165

الانفال

75

التوبه

129

یونس

109

.
.
.

کوثر

3

النصر

3

تبت

5

الفلق

5

ب : هغه سورتونه چې د آیتونو شمېر يې جفت وي شمېر يې60 دی .

دسورت شماره

د سورت نوم

د آیتونو شمېر

البقره

286

آل عمران

200

النساء

176

المائده

120

الاعراف

206

ابراهيم

52

.
.
.

القريش

4

الکافرون

6

اخلاص

4

الناس

6


لاندې جدول ته مراجه وکړی :

shmer
اوس هغه متجانس سورتونه يادداشت کوو چې طاق شماره او طاق شمېر آیتونه لري او شمېر يې 27 دی .

د سورت شماره

د سورت نوم د آیتونو شمېر

1

الفاتحه

7

9 التوبه

129

11

هود 123
13

رعد

43

15 الحجر

99

.
.

101

القریش

11

103

العصر 3

105

الفیل

5

107

الماعون

7

111

تبت

5
113 الفلق

5


همدارنګه هغه غيرمتجانس سورتونه يادداشت کوو چې جفت شماره او طاق شمېر آیتونه لري او شمېر يې 27 دی

د سورت شماره

د سورت نوم

د آیتونو شمېر

6 الا نعام

165

8

الا نفال

75

10

یونس

109

12

یوسف

111

20

طه

135

.
.
.
.
.
.

108

الکوثر

3

110

النصر

3

دلته لیدل کیږي چې په طاق شمېر آیتونو پورې اړوند سورتونه په دوو ډلو وېشل شوي دي چې په يوه ډله کې د سورت د ترتيب شماره طاق او په بله کې د سورتونو د ترتيب شماره جفت ده

shmer

د مخه مو ولیدل چې د هغې سورتونو شمېر چې جفت شمېر آیتونه لري 60 دی او دا هم که د پورته په شان په دوو ډلو ووېشو لرو چې :

هغه سورتونه چې طاق شماره او جفت شمېر آیتونه لري ، شمېر يې 30 او په لاندې ډول دي :

د سورت شماره د سورت نوم

د آیتونو شمېر

3

آل عمران

200

5

المائده

120

7

الاعراف 206

19

مریم

98

21 الانبیاء

112

.
.

95

التین 8

99

الزلزال

8

109 الکافرون

6


هغه سورتونه چې جفت شماره او جفت شمېر آیتونه لري ،د هغې شمېر هم 30 او په لاندې ډول دي :

د سورت شماره

د سورت نوم

د آیتونو شمېر

2

البقره 286

4

النساء

176

14

ابراهیم

52

16

النحل

128

18 الکهف

110

.
.

94

الانشراح 8

98

البینه

8

102 التکاثر

8

106

قریش 4

112

الاخلاص

4

114 الناس

6

د لومړی برخې پاي

پاتې برخه جریان لري

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published.